Home / Kampus

Kampus

ASMI DESANTA,
Jalan Raya Wates, Km. 3, No.99,
Kawasan Bayem Permai, Yogyakarta.

Telp : +62274 580603
E-mail : 054022asmidesanta@gmail.com

 

 
 
 
 
Custom Redesigned by Ahyar Nasukha